ขอแสดงความยินดี

 

ลำดับที่ รายการ โรงเรียน
1. การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย อนุบาลเพชรกาญจน์
2. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย อนุบาลเพชรกาญจน์
3. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.4-ป.6 สายเพชรศึกษา
4. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 สายเพชรศึกษา
5. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6 อนุบาลทักษิณสยาม
6. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 สายเพชรศึกษา
7. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1-ป.3 ภูริภรณ์ชัยศึกษา
8. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
9. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6 สายเพชรศึกษา
10.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6

จงหัว

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

11. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3 ภูริภรณ์ชัยศึกษา

12.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 อนุบาลทักษิณสยาม
13. การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-ป.6 จงหัว
14. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 สตูลศานติศึกษา
 15. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 สตูลศานติศึกษา
 16. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-ป.6

สตูลศานติศึกษา

อนุบาลทักษิณสยาม

 17. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 สตูลศานติศึกษา
 18. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4 - ป.6 วิทยาพิพัฒน์
 19. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 สตูลศานติศึกษา
 20. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 จงหัว
 21. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6

อนุบาลทักษิณสยาม

สายเพชรศึกษา

 22. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3

สายเพชรศึกษา 

จงหัว

 23. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สายเพชรศึกษา
 24. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6

สายเพชรศึกษา

มุสลิมศึกษา

 25. การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-ป.6 สตูลศานติศึกษา
 26. การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ป.1-ป.6 สายเพชรศึกษา
 27. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3

สายเพชรศึกษา

อนุบาลทักษิณสยาม

 28. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6

ศรีอามานศึกษา

อนุบาลทักษิณสยาม

 29. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4-ป.6

อนุบาลทักษิณสยาม

สายเพชรศึกษา

 30. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 อนุบาลทักษิณสยาม
 31. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6 สายเพชรศึกษา
 32. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6 สายเพชรศึกษา
 33. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6 สายเพชรศึกษา
 34. การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.1-ป.6 อนุบาลทักษิณสยาม
 35. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.4-ป.6

วิทยาพิพัฒน์

นิด้าศึกษาศาสตร์

 36. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.3 สายเพชรศึกษา
 37. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา
 38. การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-ป.6 จงหัว
 39. การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-ป.6 สตูลศานติศึกษา