นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูลเข้าร่วมการประชุม การดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65