ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) และ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน อันได้แก่ ประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดประเมินระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2564 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กำหนดประเมินวันที่ 24 มีนาคม 2564 และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นศูนย์สอบการประเมินดังกล่าว ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยศูนย์สอบมีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบ เฉพาะฝ่ายดำเนินการสอบ และรับ – ส่งแบบทดสอบฯ เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบต่อไป