นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสตูล

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยมีนายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของพื้นที่ระดับจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อกฎหมายโดยอาศัยการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยต่อไป