นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ 63 ณ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ 63 ณ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -19 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างผลงานนักเรียนให้เป็นที่ภาคภูมิใจสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการอย่างหลากหลาย และมีการประกวดนิทรรศการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าประกวดและแสดงศักยภาพในการแข่งขันในระดับภายนอกต่อไป