นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมที่ 1

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมที่ 1 หลักสูตรอบรมเสริมสร้างประสบการณ์การสอน ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ตรง/สถานการณ์จริงให้ครูภาษาไทยชั้น ป.1 - 3 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -21 มีนาคม 2564 โดยมีนางสาวยุวดี ก๋งเกิด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและสามารถผลิตนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป