แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง เมื่อมีบุคลากรในโรงเรียนได้รับการฉีดวัคซีน หรือ พบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคคลากรในโรงเรียนเอกชน ขอให้รายงานตามขั้นตอนนี้ทันที และทุกวันที่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลง