สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประกาศรายชื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551