สช.สตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในกิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

วันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในกิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์โควิดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551โดยมีนางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นวิทยากรในการอบรม “ติดปีกใบงานธรรมดา…ให้บินทะลุฟ้าไปหาเธอ” ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรมออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Clound Meeting