สช.สตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในกิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในกิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 300 คน ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรมออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Clound Meeting)