ไฟล์วีดีโอ:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)” ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล