ประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับภาค ในคณะกรรมการชุดที่ 3

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับภาค ในคณะกรรมการชุดที่ 3 โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference ด้วย Google meet