พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมในพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี โดยมีสถานศึกษาในสังกัด ได้รับเงินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทาน เพื่อให้สถานศึกษาที่ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้นำเงินพระราชทานดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่ กักตัว หรือศูนย์ พักคอย เช่น ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ห้องน้ำ และเป็นค่าเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำหรา โรงเรียนบ้านวังประจัน โรงเรียนบ้านน้ำร้อน โรงเรียนบ้านย่านซื่อมิตรภาพที่ ๑๔๗ โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง โรงเรียนบ้านดูสน และ โรงเรียนอนุบาลมะนัง