สช.สตูล จัดประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายเเดนภาคใต้

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายเเดนภาคใต้จังหวัดสตูล โดยมี นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล นางวรรณ บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม เลขาธิการ กช. กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า การประชุมฯในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชน ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในด้านต่างๆ เช่น ติดตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (i-NET) แผนงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เเละติดตามภาพรวมการฉีดวัคซีนของ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป