สช.สตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 1 (แบบออนไลน์) ณ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา และ โรงเรียนดารุลอูลูม ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ใน 4 สาขาวิชาคือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์เป็นเวทีการแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งการดำเนินการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 1 (แบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤษภาคม 2565 ต่อไป