ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจง เรื่อง การส่งเสริมการออมในสถานศึกษาเอกชน