นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม : สะท้อนคิด ทิศทางการศึกษาสตูล (Outside Into Education Satun) ณ โรงแรมสตารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในจังหวัดสตูล เพื่อนำไปเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และกำหนดประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสตูลให้เหมาะสมและตอบสนองต่อบริบทเชิงพื้นที่ต่อไป