นางสาวหมะหานี มิเหาะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ สช.จ.สตูล

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ที่ 40/2565 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงนิเทศติดตามฯ ในระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล