ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TMS Academic Festival " อุทยานแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09:30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TMS Academic Festival " อุทยานแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา โดยมีนายธีรพงษ์ คุ่มเคี่ยม อำเภอควนโดน นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการ TMS Academic Festival " อุทยานแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา สำหรับโครงการ TMS Academic Festival " อุทยานแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ทักษะกระบวนการที่ได้จากการแสดงออกอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านการแสดงโชว์ ด้านทักษะอาชีพ และการจัดซุ้มนิทรรศการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ