สช.สตูล ลงพื้นให้กำลังใจ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นให้กำลังใจ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ และโรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีโรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมการประเมิน จำนวน 22 โรงเรียน