ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เพื่อกำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และ กำหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนตามบริบทของพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน