โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสตูลสนับสนุนในการปรับปรุงสำนักงานการศึกษาเอกชนฯ มูลค่า 120,000 บาท