การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารและผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันปอเนาะ