โครงการประหยัดพลังงาน

 

มาตรการประหยัดไฟฟ้า

 1. ไฟฟ้าประจำห้องสำนักงาน เปิดเวลา 09.00น.-16.00น. ปิดไฟช่วงพักกลางวันและในขณะที่ห้องไม่มีการใช้งาน
 2. เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิอยู่ที่  25 องศา เปิดเวลา  09.00 น.-16.00 น. ปิดตอนพักกลางวันและในขณะที่ห้องไม่มีการใช้งาน
 3. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อเวลาพักเที่ยง และปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน
 4. แก้ไขงานพิมพ์จากหน้าจอ ให้ช่วยประหยัดไฟฟ้าและหมึกพิมพ์
 5. ถอดปลั๊กกระติกน้ำร้อนก่อนเลิกงาน  30 นาที-1 ชั่วโมง
 6. เลือกใช้หลอดไฟที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยประหยัดไฟ 

มาตรการประหยัดน้ำมัน

 1. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน โดยไม่ติดเครื่องยนต์รอ
 2. รวบรวมเอกสารไว้จัดส่งครั้งเดียว เช่น กำหนดการส่งไว้วันละ1 ครั้ง เพื่อช่วยประหยัดน้ำมันในการเดินทาง
 3. การศึกษาเส้นทางและ จัดเส้นทางการเดินรถ ทางเดียวกันไปด้วยกัน
 4. การใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานหากเร่งด่วนก็ใช้วิธีการส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมส่งพร้อมกัน ส่วนหนังสือเวียนที่ไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง อี-เมล หรือส่งทางไปรษณีย์
 5. ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.
 6. หมั่นตรวจเช็คเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ
 7. ใช้น้ำมันให้ถูกประเภทหากรถที่ใช้เบนซินออกเทน 91ได้ ให้เปลี่ยนมาใช้เบนซินออกเทน 91 หรือแก๊สโซฮอลแทน

มาตรการประหยัดกระดาษ

 1. พริ้นต์งานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 2. ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า โดยใช้ตรายางประทับกระดาษหน้าที่ไม่ใช้ด้วยหมึกสีแดง “โครงการประหยัดพลังงาน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล”
 3. กระดาษใช้แล้วทั้ง 2 หน้า อย่าทิ้งให้รวบรวมแล้วจำหน่ายเพื่อนำกลับไปใช้ได้อีก และมีรายได้เข้าสำนักงาน

มาตรการประหยัดค่าโทรศัพท์

 • เมื่อโทรศัพท์ทางไกลหรือส่งแฟกซ์ ให้กด 1234 ด้วยทุกครั้ง

เทคนิคอื่นๆ

 • มีการติดสัญลักษณ์ คำขวัญ กระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้ห้องช่วยกันประหยัดพลังงาน หรือเครื่องหมายให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ตรงบริเวณใกล้สวิตซ์ไฟเพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้