นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

อัตราการอุดหนุนแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พ.ศ. 2553
ดาวโหลด