บรรยากาศการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ