แจ้งเลื่อนกำหนดการศึกษาดูงานตามโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อยอดฯ