28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ทุกสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ

Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ทุกสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ


สช.สตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในกิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในกิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 300 คน ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรมออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Clound Meeting)

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ และติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ และติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ และ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา จังหวัดสตูล

Syndicate content