ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) และ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน อันได้แก่ ประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดประเมินระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2564 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กำหนดประเมินวันที่ 24 มีนาคม 2564 และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นศูนย์สอบการประเมินดังกล่าว ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยศูนย์สอบมีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบ เฉพาะฝ่ายดำเนินการสอบ และรับ – ส่งแบบทดสอบฯ เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบต่อไป 

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลอ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมี ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม ซึ่งตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นป.6 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 และชั้น ม.3 ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564

สช.สตูล ร่วมเป็นเกียรติรับฟังการบรรยายให้ความรู้กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติรับฟังการบรรยายให้ความรู้กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี ซึ่งตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการนำคณะผู้บริหารระดับจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ออกเยี่ยมเยียนพบปะนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อให้ความรู้ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูลต่อไป

สช.สตูล ส่งมอบกระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษากลับคืนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ส่งมอบกระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กลับคืนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติภายหลังลจากเสร็จสิ้นการทดสอบ

สช.สตูลร่วม เป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตร "ครูดี มีคุณธรรม" โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สตูล

วันที่ 1มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วม เป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตร "ครูดี มีคุณธรรม" โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สตูล ได้พิจารณาคัดเลือก "ครูดี มีคุณธรรม" จำนวน 73 คนประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 24 คน ครูผู้สอนสามัญ จำนวน 26 คน ครูผู้สอนศาสนา จำนวน 23 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี2564

Syndicate content