สช.สตูล เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกรางวัล ของคุรุสภา ประจำปี 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวหมะหานี มิเหาะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกรางวัล ของคุรุสภา ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายศุภโชค พาหุมันโต พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียน อนุบาลสตูล โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน และให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ได้มีมติเดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด และรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม : สะท้อนคิด ทิศทางการศึกษาสตูล (Outside Into Education Satun) ณ โรงแรมสตารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในจังหวัดสตูล เพื่อนำไปเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และกำหนดประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสตูลให้เหมาะสมและตอบสนองต่อบริบทเชิงพื้นที่ต่อไป

4 พฤษภาคม ​วันฉัตรมงคล

สช.สตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 1 (แบบออนไลน์) ณ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา และ โรงเรียนดารุลอูลูม ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ใน 4 สาขาวิชาคือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์เป็นเวทีการแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งการดำเนินการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 1 (แบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤษภาคม 2565 ต่อไป

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายโครงสร้างและกลไก ในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายโครงสร้างและกลไก ในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ GOOGLE MEET

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. เวลา นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565) ของหน่วยงานรับตรวจในจังหวัดสตูล ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 แจ้งกำหนดการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 6 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤติ ประสานสอน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ต่อไป

สช.สตูล ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานที่ซึ่งจะใช้ในการติวออนไลน์ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานที่ซึ่งจะใช้ในการติวออนไลน์ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ณ โรงเรียนดารุลอูลูม และ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา

Syndicate content