การอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกา ที่ประสงค์จะขอรับการอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนและค่าบริหารจัดการศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (สำรวจข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) ให้ศูนย์ฯ กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอรับการอุดหนุนฯ (ตก.๑ – ตก.๓ )และ ข้อมูลพื้นฐานศูนย์ ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  

 ดาวน์โหลด
 แบบ ตก.๑,๓ | แบบ ตก.๒ | ข้อมูลพื้นฐาน ๑ |  ข้อมูลพื้นฐาน ๒ (ฉบับแก้ไข)  |  ตัวอย่างอธิบายการกรอกข้อมูลพื้นฐาน ๒
 ข้อมูลโรงเรียนเอกชน และ สังกัด อื่น ๆ

การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (อน.๑,๒,๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) โดยพิมพ์ผ่านระบบสารสนเทศสถานศึกษาและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) เท่านั้น ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕


การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

คำขอรับการอุดหนุนจ่ายจริง   แบบเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินอุดหนุน

ขอเลื่อนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

 ตามหนังสือที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้จัดทำโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) และกำหนดให้มีการอบรม ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมร้านอาหารสุชาดาฮาลาลฟูดส์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นั้น

         บัดนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้รับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เลื่อนการดำเนินโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ไปโดยไม่มีกำหนด ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการอบรมฯใหม่ ทางสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

  ด้วยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.จ.สตูล)ได้จัดสรรงบประมาณ (งบ ป.ป.ส.) ให้สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เสนอโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน ๑๗ โรงเรียน ๆ ละ ๑ โครงการเสนอโครงการฉบับจริงเพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลเป็นผู้อนุมัติโครงการ

          บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แจ้งว่าโครงการดังกล่าวได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการตามโครงการโดยด่วน ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ โดยดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯและให้โรงเรียนทดรองจ่ายเงินไปก่อน เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้รับเอกสาร/หลักฐานครบถ้วนแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล จะจ่ายเงินให้แก่สถานศึกษาดังกล่าวต่อไปและเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ให้สถานศึกษารายงานโครงการเป็นรูปเล่มพร้อมภาพถ่าย จำนวน  ๑ เล่ม และบันทึกลงในแผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

ตัวอย่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ

Syndicate content