โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพฯ (พช.6)

ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรีียนเอกชน ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2554 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2555  และให้โรงเรียนดำเนินการโอนเงินให้ักับครูและส่งหลักฐานการจ่ายเงินให้กับครูผ่านระบบธนาคาร(พช.6) ภายในวันที่ 25 พ.ค.55 นั้น  บัดนี้ มีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารดังกล่าวและขอให้ดำเนินการส่งโดยด่วน

1.ปิยนุสรณ์ศึกษา    2.สายเพชรศึกษา  3.ภูิริภรณ์ชัยศึกษา  4.จงหัว   5.แสงธรรม   6.ดารูลอูลูม  7.ตัรกี้ยะตุ้ลอุมมะห์ 8.อนุบาลเพชรกาญจน์  9.อันซอเ้รียะห์อัดดีนียะห์  10.สุไหงอุเปวิทยา

แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือน มิถุนายน 2555

     ตามที่ สช แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน ภายใน วันที่ 3 ของเดือน นั้น  บัดนี้ ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน มิถุนายน  2555  สำรวจข้อมูล  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2555  ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งเอกสารขอรับเงิน ดังกล่าว ภายในวันที่ 11  มิุนายน 2555  เพื่อสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจะได้ดำเนินการขอเบิกเงินจาก สช. ต่อไป  ในการนี้ หากโรงเรียนใดไม่ยื่นเ้อกสารภายในเวลาที่ดำหนด  สำนักงาน ฯ จะถือว่า โรงเรียนไม่ประสงค์จะรับเงิน

เชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ภาคใต้ เป็นประจำทุกในปี ในปี ๒๕๕๕ คณะฯ กำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประเภทของกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมการประกวด/การแข่งขันระดับภาคใต้และระดับมหาวิทยาลัย และการบรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับประเทศ

         ในการนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถติตามความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ และรายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดงานฯ ได้จาก website: www.sc.psu.ac.th/SpecialEvent/SciWeek55  รายละเอียดการประกวด

การประกวดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด

ด้วย สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ กำหนดจัดกิจกรรมประกวดนิทรรศการต้านภัยยาเสพติดขึ้น เพื่อรณรงค์ย้ำเตือนให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด หลีกเลี่ยงและไม่ข้องแวะเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งมีส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสำนักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา)

        ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนท่านเข้าร่วมจัดประกวดนิทรรศการ หากสนใจเข้าร่วม ส่งใบสมัครมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๕   รายละเอียดเพิ่มเติม

สำรวจข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ใน ๔ กลุ่มสาระวิชา

ด้วย สช.จ.นราธิวาส มีความประสงค์สำรวจข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ใน ๔ กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน  
              จึงขอให้โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา กรอกข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลด้านล่าง ส่ง สช.จ.สตูล
ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทาง e-filing หรือ ส่งแฟกส์มาที่ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ๐๗๔-๗๒๔๗๒๑ กด ๑๖


    ดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูล
         รายชื่อครูสอนวิชาภาษาไทย  
         รายชื่อครูสอนวิชาคณิตศาสตร์  
         รายชื่อครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์  
         รายชื่อครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ

Syndicate content