เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ ๑ ปรการศึกษา ๒๕๕๕

           สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้โอนเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ตามประมาณการภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แล้ว  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  ขอให้โรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนนตรวจสอบยอดเงินโอนพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง          สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเืดือน พฤษภาคม 2555

     สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล  ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 เข้าบัญชีของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงินและส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนให้ััแก่ครูผ่านระบบธนาคาร  ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ภายในวันที่ี 11 มิุถุนายน 2555  ตรวจสอบยอดเงิน

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2554

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2554

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๕

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน จำนวน ๒๔ โรงเรียนทั่วประเทศ โดยแยกเป็นประเภทโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๘ โรงเรียน ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๘ โรงเรียน และประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๘ โรงเรียน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ละ ๑ ประเภท จำนวน ๑ โรงเรียน ส่งคัดเลือกในระดับภูมิภาค (หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก Download ในเวปไซต์สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน)

           ในการนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนท่านส่งผลงาน (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร) จำนวน ๑ เล่ม ไม่เกิน ๑๐๐ หน้า(รวมภาคผนวก) พร้อมสำเนา จำนวน ๓ เล่ม ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

Syndicate content