แจ้งการโอนเงินอุดนหนุนรายบุคคล ประจำเดือน มีนาคม 2555

   สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเืดือน มีนาคม 2555 เข้าบัญชีของโรงเรียนเอกชนเรียบร้อยแล้ว ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงินและส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคารส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัีดสตูล  ภายในวันที่  10 เมษายน 2555

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓

             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยรายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น และสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ในส่วนของจังหวัดสตูล สอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประกาศชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

แนวทางในการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำป๊ ๒๕๕๕

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา (สามัญ) ปีการศึกษา 2555  http://academic.obec.go.th/web/node/123

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา (อาชีวะ) ปีการศึกษา 2555 http://www.vec.go.th/images/banners/free15/free15.html

การขอรับเงินค่าครองชีพ เม.ย. - ก.ย. 54 (เพิ่มเติม)

    ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน  ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 2554 ให้กับโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2555   ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนที่จะเบิกเงินเพิ่มการครองชีพฯ ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 2554 (เพิ่มเติม) ให้กับครูที่เพิ่งได้รับใบประกอบวิชาชีพขอให้ส่งคำขอรับเงิน (เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 6 เมษายน 2555

ทุนการศึกษามัธยมศึกษา ประเทศสิงคโปร์

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นทุนลักษณะให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

Syndicate content