การสำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเนินการสำรวจชื่อ ชื่อสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ ชื่อสกุล (ภาอังกฤษ) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จากสถานศึกษาทุกสังกัด เนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการแจก tablet ของนักเรียนและครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นรายบุคคล  

                           สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอแจ้งท่านดำเนินการกรอกแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นป.๑ และครูสอน ป.๑ ตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๕  แบบสำรวจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

         ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกฟิสิกส์) จำนวน 2 อัตรา นั้น  บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายชื่อตามประกาศฯ  และให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 2 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ดูรายละเอียดประกาศฯ

ทุนการศึกษากับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ รับสมัครบุคลากร

โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ รับสมัครบุคลกร ดังนี้

๑.ครูสอนศาสนา       จำนวน ๔ อัตรา

๒.ครูเอกคณิตศาสตร์   จำนวน  ๑  อัตรา

๓.ครูเอกภาษาไทย     จำนวน ๑ อัตรา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ หมู่ ๔ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล    
จังหวัดสตูล  โทรศัพท์ ๐๗๔ – ๗๓๖๑๕๗ , ๐๘๑ – ๗๔๘๘๓๗๓

รับสมัครเยาวชน เข้าค่าย "คุณธรรม English Camp"

       ห้องเรียนอาเซียน โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ รับสมัครเยาวชน เข้าค่ายคุณธรรม English Camp ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2555 ณ ห้องเรียนอาเซียน โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-7488373

Syndicate content