ขอเชิญร่วมงาน เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอเชิญโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรง เข้าร่วมกิจกรรม "เดินเทิดพระเกียรติ วันการศึกษาเอกชนปี 2555" ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
ณ สนามโรงเรียนจงหัว อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต่เวลา 07.30 - 12.00 น.


ดาวน์โหลด  กำหนดการ | แผนผังเส้นทางการเดิน (ฉบับแก้ไข) |  ผังตั้งริ้วขบวน

ทั้งนี้ขอให้ โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม(พร้อมลายมือชื่อ)มาให้ สช.
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ด้วย 
ดาวน์โหลด ในลงทะเบียนสำหรับครู(แก้ไข) | ในลงทะเบียนสำหรับนักเรียน(แก้ไข)

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 สำนักงานการศึกษาเอกชนจะงหวัดสตูลได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  ในอัตราคนละ ๑๓ บาท ต่อวันเป็นเวลา ๖๖ วัน  ขอให้โรงเรียนดำเดินการตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลด้วยค่ะ

การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

              ขอให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ที่จะสอบคัดเลือกในวันเสาร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน เลขที่นั่งสอบของนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบให้เรียบร้อย ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ  ผังที่นั่งสอบศูนย์สอบสตูล

ประกาศ การขอยกเลิกขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

    การขอยกเลิกขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ขยายระยะเวลาให้ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องยกเลิกขอถอนชื่อออกจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งปกติที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยกรอกแบบคำร้องขอยกเลิกตามแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล หรือส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่๐๗๔-๗๒๓๔๐๘ และ ๐๗๔-๗๒๓๕๖๕

Syndicate content