ขอเชิญประชุม

      ขอเชิญผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม พร้อมพิจารณาครู ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ อาคารศาลากลางหลังใหม่ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๕ และการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์รับสมัครครู ๑ อัตรา

โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์รับสมัครครู ๑ อัตรา   ดังต่อไปนี้

  • เอกการศึกษาพิเศษ             ๑  ตำแหน่ง

 ผู้สนใจ   สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ต.กำแพง  อ.ละงู จ.สตูล    โทร  ๐๘๖ - ๙๕๖๖๐๑๓

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ รับสมัครครู ๑๘ อัตรา

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ  รับสมัครครู ๑๘  อัตรา   ดังต่อไปนี้  • เอกภาษามลายู  ๒   ตำแหน่ง

  • เอกภาษาอาหรับ  ๒   ตำแหน่ง

  • เอกภาษาอังกฤษ  ๒   ตำแหน่ง

  • เอกคณิตศาสตร์  ๒   ตำแหน่ง

  • เอกภาษาไทย  ๓   ตำแหน่ง

  • เอกประถมศึกษา  ๓   ตำแหน่ง

  • เอกปฐมวัย  ๓   ตำแหน่ง

  • วัดผลและประเมินผล ๑   ตำแหน่ง

ผู้สนใจ  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ  ต.ฉลุง  อ.เมือง  จ.สตูล   โทร  ๐๗๔-๗๙๙๕๔๙ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

              ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เวทีการแข่งขันทางวิชาการเป็นสื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพ ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ขอประชาสัมพันธ์และดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓-๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๔)  ส่งใบสมัครพร้อมบัญชีรายชื่อนักเรียนโดยแยกเป็นรายชั้นเรียนของนักเรียน (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒-๓ ) ส่งสำนักงานงานการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ หากช้ากว่ากำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ  เอกสารแนบ ๑  เอกสารแนบ ๒  เอกสารแนบ ๓

Syndicate content