การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา(I-NET)ปีการศึกษา 2554

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์กรมหาชน (สทศ.)ได้กำหนดให้มีการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)ประจำปีการศึกษา  2554ในวันเสาร์ที่  28 มกราคม 2555โรงเรียนสามารถดาวน์โหลด ตารางสอบ  ตัวอย่างข้อสอบI-NETตอนต้น   ตอนกลาง  ตอนปลาย 

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน ธันวาคม 2554

      สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล  ประจำเดือน ธันวาคม  2554 เข้าบัญชีของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงินและส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคาร ประจำเดือน ธันวาคม  2554 ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ภายในวันที่ 10  มกราคม 2555

เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๕๔

          สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้โอนเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔           เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบยอดเงินโอนดังกล่าว  พร้อมทั้งส่งใบเสร็จรับเงินมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

สำรวจความประสงค์และความพร้อมของโรงเรียนเอกชน ในการขอรับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

             ขอให้โรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนที่มีความประสงค์และความพร้อมในการขอรับคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ลงทะเบียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.opec.go.th/tabletschool   พร้อมกรอกแบบสำรวจความประสงค์และความพร้อมของโรงเรียนเอกชนในการขอรับคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) มายังสำนักงานการศึกษาเอชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  แบบสำรวจ

แบบสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิกตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนด มาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน  เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้โรงเรียนยื่นขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน(ปวช.) อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ โดยใช้จำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน และดำเนินการยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนฯและเอกสารประกอบให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน  นั้น
       ขอให้โรงเรียนจัดทำแบบสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิกตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงและแบบสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ส่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

Syndicate content