แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือน มกราคม 2555

        แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน มกราคม 2555  ขอให้โรงเรียนเอกชนลงข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุนในระบบ PSIS , ยืนยันนักเรียนซ้ำซ้อนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  30 ธันวาคม  2554   พิมพ์รายงานการขอรับเงินภายในวันที่  3 ของเดือน  และยื่นการขอรับเงินอุดหนุนประจำเดือนภายในวันที 6 มกราคม 2555  

(สก.สค จ.สตูล) มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย โครงการ “สก.สค” รินน้ำใจช่วยเหลือครูผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล (สก.สค จ.สตูล) ได้มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย  โครงการ “สก.สค” รินน้ำใจช่วยเหลือครูผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดังรายชื่อต่อไปนี้  


1.นางนุไรณี  อารีหมาน             โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม         สังกัด สช.จ.สตูล   


2.นางปนัดดา นุ้ยไฉน               โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา            สังกัด สช.จ.สตูล     


3.นางสาวปรารีต  ทวาสิโก           โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา           สังกัด สช.จ.สตูล           


 โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๑๒๑๕๓ ภายในวันที่   ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และรับเงินในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

        สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 เข้าบัญชีของโรงเรียนเอกชนเรียบร้อยแล้ว  ตามอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงินและส่งเอกสารการจ่ายเงินดือนครูผ่านระบบธนาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554  ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยด่วน  สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนประจำเดือน ธันวาคม  2554 และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน พฤศจิกายน , ธันวาคม 2554 ขอให้ดำเนินการส่งภายในวันที่ 14  ธันวาคม 2554  หากเลยวันดังกล่าวไปแล้วสำนักงานฯ จะถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์จะขอรับเงิน

สทศ. ประกาศ เลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554

สทศ. ประกาศ เลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เพื่อลดความเครียดของนักเรียนและลดปัญหาการเร่งสอนชดเชยในโรงเรียน 

  • วันสอบ O-NET ป.6 กำหนดวันสอบใหม่ คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
  • วันสอบ O-NET ม.3 กำหนดวันสอบใหม่ คือ วันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555

** วันสอบ O-NET ม.6 ยังคงเป็นวันสอบเดิม คือ วันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2555 และประกาศผลสอบวันที่ 10 เมษายน 2555

    รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2554 (สอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555)

    ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554

Syndicate content