ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓

  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ดำเนินการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสายสามัญและสายอาชีพ ที่เรียนดี  และมีฐานะยากจน มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและท้องถิ่น โดยให้นักเรียนยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นั้น

           บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ประกาศจาก สกสค. การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย

การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและสวัสดิการของครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้


๑.      คุณสมบัติของผู้รับทุน เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่กำลังปฏิบัติการงานด้านการศึกษา


๒.    มูลค่าทุนอุดหนุนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.otep.go.th

โรงเรียนจงหัวเปิดรับสมัครครู

โรงเรียนจงหัว  เปิดรับสมัครครูในตำแหน่ง  ดังนี้


๑.      ครูประจำชั้น ป.๒                   ๑  ตำแหน่ง วิชาเอกทั่วไป


๒.      ครูประจำชั้น ป.๓                   ๑  ตำแหน่ง วิชาเอกทั่วไป


๓.      ครูเอกภาษาไทย                    ๑  ตำแหน่ง


๔.      ครูเอกวิทยาศาสตร์                   ๑  ตำแหน่ง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   โรงเรียนจงหัว  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  โทร  ๐๗๔-๗๑๑๙๗๐

การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา

   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษ พ.ศ. 2546 ในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลายแก่บุคคลภายนอก**   

           สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2555  

ดูรายละเอียดการสมัครคลิกได้ที่นี่
**

Syndicate content