ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายศุภโชค พาหุมันโต พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียน อนุบาลสตูล โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน และให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ได้มีมติเดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด และรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม : สะท้อนคิด ทิศทางการศึกษาสตูล (Outside Into Education Satun) ณ โรงแรมสตารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในจังหวัดสตูล เพื่อนำไปเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และกำหนดประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสตูลให้เหมาะสมและตอบสนองต่อบริบทเชิงพื้นที่ต่อไป

4 พฤษภาคม ​วันฉัตรมงคล

สช.สตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 1 (แบบออนไลน์) ณ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา และ โรงเรียนดารุลอูลูม ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ใน 4 สาขาวิชาคือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์เป็นเวทีการแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งการดำเนินการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 1 (แบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤษภาคม 2565 ต่อไป

Syndicate content