นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประกอบด้วย นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นายเสดอาหมาด ศรียาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และ เพื่อมอบหมายและติดตามภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายนิคเรศ ชุมประเวศ รอง ผอ.สช.สตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและทุนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและทุนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและทุนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 33 ราย ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 96 ราย และมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องแก่ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 ราย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ และนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นทายาทผู้ได้รับความเสียหายต่อไป

สช.สตูล การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด 2566 ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลตามที่จังหวัดสตูลให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล และพันธ์กิจ “สตูลใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนรวมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้ประกาศเจตนารณ์ “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด 2566 ”และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Git Policy) 

นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม

สช.สตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30. นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งสหวิทยาเขตอันดามัน กำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในสหวิทยาเขตอันดามัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อไป

สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบ ความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรมูฮำมะดียะห์ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายเสดอาหมาด ศรียาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรมูฮำมะดียะห์ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะต่อไป

สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายเสดอาหมาด ศรียาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล)

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.. นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 15/2565 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อหารือข้อราชการ โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในการประชุม ผ่านการประชุมด้วยระบบ Video Conference

นายนิคเรศ ชุมประเวศ รอง ผอ.สช.จ.สตูล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล เข้าพบปะ และ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

Syndicate content