นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมในพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมในพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" พิธีวางพานดอกไม้สด ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปี 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีอ่านคำประกาศสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณฯและมีนายนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลวางพานดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯและจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่าย ครู ข)

วันที่ 25 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่าย ครู ข) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพบปะ ผู้เข้าร่วมอบรม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการรับ - ส่งกล่องกระดาษคำตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการรับ - ส่งกล่องกระดาษคำตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

สช.สตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น. นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมที่ 1

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมที่ 1 หลักสูตรอบรมเสริมสร้างประสบการณ์การสอน ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ตรง/สถานการณ์จริงให้ครูภาษาไทยชั้น ป.1 - 3 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -21 มีนาคม 2564 โดยมีนางสาวยุวดี ก๋งเกิด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและสามารถผลิตนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Syndicate content