สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดพิธีต้อนรับ นิคเรศ ชุมประเวศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล"

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดพิธีต้อนรับ นิคเรศ ชุมประเวศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล" โดยมี นายสุวิทย์ เจะโซะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 กล่าวแสดงความรู้สึกพร้อมมอบของที่ระลึก และ นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ "นายนิคเรศ ชุมประเวศ" รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล และนายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ "นายนิคเรศ ชุมประเวศ" รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในโอกาสเข้ารับการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล

สช.สตูล เข้าร่วม กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลมอบหมายให้นายมานูร น้อยทับทิม พนักงานด้านกฎหมาย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปี การศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ที่มุ่งหวังให้ เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่การเรียนวิชาชีพ ฝึกฝน ฝึกทักษะตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาที่ตนเอง ถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชนต่อไป

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาสรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายนิคเรศ ชุมประเวศ รอง ผอ.สช.สตูล ลงพื้นที่พบปะและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสาววรรณา  บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาสรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่พบปะและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งคณะกรรมการประสานเเละส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด.สตูล (ปส.กช.) ร่วมกับสช.จ.สตูลดำเนินการคัดเลือกตัวเเทนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะวิชาการเเละประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 6-8 มกราคม 2566 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สช.สตูล ลงพื้นที่พบปะ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในเครือข่ายที่ 17 ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนสตูลศานติศึกษา

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่พบปะ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในเครือข่ายที่ 17 ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนสตูลศานติศึกษา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

สช.สตูล ลงพื้นที่พบปะ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในเครือข่ายที่ 17 ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสายเพชรศึกษา

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่พบปะ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในเครือข่ายที่ 17 ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสายเพชรศึกษา ตำบลกำแพง อำเภอเละงู จังหวัดสตูล

สช.สตูล ลงพื้นที่พบปะ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในเครือข่ายที่ 17 ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่พบปะ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในเครือข่ายที่ 17 ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Syndicate content