นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล .
นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุมเพื่อสรุปผลและอภิปรายผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพบปะพูดคุย เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการโครงการสรุปผลและอภิปรายผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลรับมอบเครื่อง (EDC) เครื่องรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์จาก ตัวแทนธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรายอำเภอ จำนวน 7 อำเภอ (ตอนต้น) และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ที่มีผลการทดสอบฯ สูงสุด จำนวน 2 รางวัล (ตอนกลางและตอนปลาย) ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการจัดสอบมาตรฐานระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการปกติ กรณีปกติงวดที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องโสตทัศนะศึกษา ชั้น 2 โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

        

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL