นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร & ประกาศนียบัตร สานฝันสู่วันสำเร็จ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนดารุลมุอ์มิน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา (การันตี ตาดีกา) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนิเทศและประเมินระดับอำเภอ ตามโครงการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา (การันตี ตาดีกา) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากโรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ (ทุ่งหว้า) และนักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ณ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนชาวต่างชาติเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการสนับสนุนชาวต่างชาติเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมพิพิธภันฑ์ภาพถ่ายการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ชั้นที่ ๒ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL