นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมณ โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ 63 ณ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ 63 ณ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -19 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างผลงานนักเรียนให้เป็นที่ภาคภูมิใจสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการอย่างหลากหลาย และมีการประกวดนิทรรศการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าประกวดและแสดงศักยภาพในการแข่งขันในระดับภายนอกต่อไป

นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสตูล

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยมีนายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของพื้นที่ระดับจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อกฎหมายโดยอาศัยการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยต่อไป


บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 นายศุภโชค พาหุมันโต บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเซาร์ทเทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติ มอบนโยบายและมอบแนวทางการดำเนินงานฯ ให้กับคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ ณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติ มอบนโยบายและมอบแนวทางการดำเนินงานฯ ให้กับคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ ณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน อันได้แก่ ประเมินความสามารถในการอ่าน(Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดประเมินระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กำหนดประเมินวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบในระดับศูนย์สอบมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ ต่อไป

ภาพ : มูรชีดาฮ์ สาหลัง ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา

Syndicate content