นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 5/2565 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Application Google Meet เพื่อหารือข้อราชการและมีวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุนทีมสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในนามทีม “สช.สตูล” ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสจังหวัดสตูล

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.40 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุนทีมสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในนามทีม “สช.สตูล” ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสจังหวัดสตูล ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มีนาคม -26 มีนาคม 2565

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำระเบียบว่าด้วย การจัดทำหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำระเบียบว่าด้วย การจัดทำหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ครั้งที่ 2/2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่าน zoom meeting

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.00.น นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายมานูร น้อยทับทิม พนักงานด้านกฎหมาย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม 101 ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล และจัดระบบการประชุมผ่านระบบ google-meet Video Conference ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ ปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ทั้ง 3 ด้าน (ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสตูล) เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00.น นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบ ZOOM Video Conference ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมเพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Syndicate content