นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการช่วยเหลือจัดหาที่เรียน ให้กับนักเรียนวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และนักเรียนออกกลางคันของจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล.
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพบปะ พูดคุย บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท สตูล.
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปและรายงานผลการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2560 ณ สตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล.
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีนายสมคิด เจ้ยชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการและมีนายรมย์ศรี กะด๊ะ เป็นประธานในการประชุม โดยในที่ประชุม ได้มีการเสนอเรื่องเพื่อทราบแต่งตั้งคำสั่งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในการคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2560 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามที่เรียนดี มีความประพฤติดี ให้ได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 11 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล.
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบและโรงเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National test : NT ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ตำบลคลองขุดอำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีโรงเรียนที่มีนักเรียนทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National test : NT ในสนามสอบนี้ ประกอบด้วย 5 โรงเรียน คือโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา โรงเรียนจงหัว โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม และโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบและโรงเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National test : NT ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร อำเภอควนโดนจังหวัดสตูล โดยมีโรงเรียนที่มีนักเรียนทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National test : NT ในสนามสอบนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ และ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

        

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL