หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการรับ - ส่งกล่องกระดาษคำตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการรับ - ส่งกล่องกระดาษคำตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

สช.สตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น. นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมที่ 1

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมที่ 1 หลักสูตรอบรมเสริมสร้างประสบการณ์การสอน ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ตรง/สถานการณ์จริงให้ครูภาษาไทยชั้น ป.1 - 3 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -21 มีนาคม 2564 โดยมีนางสาวยุวดี ก๋งเกิด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและสามารถผลิตนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมณ โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ 63 ณ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ 63 ณ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -19 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างผลงานนักเรียนให้เป็นที่ภาคภูมิใจสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการอย่างหลากหลาย และมีการประกวดนิทรรศการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าประกวดและแสดงศักยภาพในการแข่งขันในระดับภายนอกต่อไป

Syndicate content