นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1-3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1-3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ( I- NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ( I- NET) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ( - NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษา ตอนกลาง และอิสลามศึกษาตอนปลาย นั้น สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ( I- NET) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ( I- NET) ในการเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลต่อไป 

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ กรณีพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ในโรงเรียน

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ กรณีพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ในโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งมีศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นประธาน มีหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาในจังหวัดสตูลที่มีความพร้อม นำเสนอเรื่องเข้าขออนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลต่อไป

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ กรณีพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ในโรงเรียน

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 11:00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ กรณีพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) ในโรงเรียน ณ โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งมีศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นประธาน มีหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาในจังหวัดสตูลที่มีความพร้อม นำเสนอเรื่องเข้าขออนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลต่อไป

ค่ายโอลิมปิก

เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4

4 สาขาวิชา : ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์

5 จังหวัดชายแดนใต้ : ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล

Syndicate content