บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมให้การต้อนรับ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และคณะผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สช.จ. และ ผอ.สช.จ ณ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมให้การต้อนรับนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และคณะผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 17 ราย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง" การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการ เพื่อพัฒนาการศึกษา" ในส่วนที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ณ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น . นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุม1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้ารับการพัฒนาผู้ได้รับกรคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในส่วนที่ 2

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้ารับการพัฒนาผู้ได้รับกรคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ระหว่างวันที่ 10 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดภาคใต้

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมนำผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ปี 2562-2564 เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนา

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมนำผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ปี 2562-2564 เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รับพระราชทานรางวัล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดย สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 ราย ดังนี้ นายอ๊ะหมาด นาปาเลน ผู้บริหารโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ นายทะนงศักดิ์ หมาดทิ้ง ครูสอนวิชาศาสนา โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ นายชำชุดดีน หมาดตา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ นางสาวอัสมา มะสัน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ราย นายนัสรีย์ สลีหมีน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา นายซิดดิ๊ก มะหะหมัด นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ราย นายอนุวัฒน์ เหะหมัด นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียน พบปะผู้บริหาร และมอบนโยบายการศึกษาเอกชน โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประเมินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประเมินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมี นายคงศักดิ์ คงสง และ นายญาณกวี แก้ววงศ์ ครูโรงเรียนสตูลวิทยาเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอัลกุรอานในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอัลกุรอานในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในการเปิดโครงการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอัลกุรอานในศตวรรษที่ 21สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา รุ่นที่2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนอัลกุรอาน เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนอัลกุรอาน ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ให้แก่ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในพื้นที่ อำเภอเมือง และ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ซาอารี บูเก๊ะเจ๊ะลี เป็นวิทยากรบรยาย

นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จากสถาบันเพื่อการประเมินและออกนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประเมินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามห

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประเมินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนอนุบาลเพชกาญจน์ อ.ละงู จังหวัดสตูล โดยมี นางสาวณัฐนันท์ โอมเพียร ครูโรงเรียนอนุบาลเพชกาญจน์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ด้วย

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สำหรับกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสตูลหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อให้หน่วยงานราชการทุกแห่งได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ซึ่งครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมกาแฟยามเช้าในครั้งต่อไป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2565 ต่อไป

Syndicate content