ข่าวประชาสัมพันธ์

  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

แบบกรอกคะแนนสำหรับการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2 ,4, 5 และ ม.1, 2

 โรงเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบสามารถดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,4.5 และ ม.1,2 

1.แบบกรอกคะแนน ป.2

2.แบบกรอกคะแนน ป.4

3.แบบกรอกคะแนน ป.5

4.แบบกรอกคะแนน ม.1

5.แบบกรอกคะแนน ม.2

การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ปี 2560

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบเทียบความรู้ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งได้กำหนดปีละ 2ครั้งและครั้งที่1/2560ได้กำหนดรับสมัครสอบเทียบระหว่างวันที่ 6-17 มีนาคม 2560  ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

รายละเอียด

บันทึกข้อมูลการตรวจตัดกรองสายตา

   ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู ป.1 และบุคลากรสาธารณสุข  เรื่องการตรวจตัดกรองภาวะสายตาเด็กผิดปกติ โดยมีเปาหมายให้ครู ป.1  ทุกคน ดำเนินการตรวจวัดสายตาเด็ก ป1 ทุกคน  ทุกห้อง  โดยจัดอบรม จำนวน 3 รุ่น ในระหว่างวันที่ 27 พย.59 และวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2559  ซึ่งการอบรมได้เเสร็จสิ้นแล้ว และครูที่ผ่านการอบรม  จะต้องไปตรวจวัดสายตานักเรียน ป.1 และบันทึกข้อมูลในไฟล์ Exel ชื่อ ไฟล์ Eye_Examination_For _School  และสรุปรายงานตามแบบฟอร์ม Vision_01   และ Vision 07 โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559  และส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าวมาให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ทาง  E-mail  :  natthiyahpro@gmail.com  โดยได้มีการชี้แจงให้ผู้เข้าอบรมทุกคนทราบแล้ว  ทั้งนี้การส่งไฟล์ ได้มีการส่งไปทางอีเมล์ของแต่ละบุคคล ที่ได้แจ้งข้อมูลไว้ แต่มีบางส่วน  มีการตีกลับไม่สามารถติดต่อได้ และบางท่านไม่ได้แจ้งที่อยู่อีเมล์ เพื่อจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปให้ 

                        ในการนี้   ขอแจ้งประกาศให้ทุกโรงเรียนที่มีเด็กชั้น ป.1 ได้ดำเนินการดาวน์โหลดไฟลฺดังกล่าว  ไปใช่ในการบันทึกผลการคัดกรองเด็ก ป.1 เพื่อค้นหาเด็กที่มีสายตาผิดปกติ เพื่อส่งต่อมารับการแก่ไขต่อไป  รวมทั้งขอให้เร่งรัดให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการส่งผลงานภายในกำหนดต่อไปด้วย

                         เรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไป  ขอขอบคุณ

ประกาศผลการประกวดมัลติมิเดียรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อมัลติมิเดีย  รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ตามโครงการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลปลอดบุหรี่ ในระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น
บัดนี้  คณะกรรมการตัดสินการประกวดมัลติมิเดียรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดมัลติมิเดียรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จดหมายข่าว สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

2559

เดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 23 24 25 28 29

เดือนธันวาคม  2559  วันที่ 01 02 05 07 08 09 11 13 14 15 26 27 28 29 30 

2560 

การคัดเลือกครูแนะแนวที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ขอความร่วมมือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการคัดเลือกครูแนะแนวที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อุทิศตนเพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่อง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดทราบ และพิจารณาคัดเลือกครูแนะแนวที่มีผลการปฏิบัติงานตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 1 คน โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมประวัติและผลงานของครูแนะแนวมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลต่อไป คลิกที่นี่รายละเอียดคุณสมบัติและใบสมัคร

การขอเบิกเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ขอให้โรงเรียนเอกชนดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดังนี้

1.  คำขอรับการอุดหนุนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (อร.3)

2.  ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนเป็นเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้น (อร.3/1)

3.  แบบรายงานจำนวนนักเรียนและครูประจำปีการศึกษา 2559 สำรวจ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (อน.2) จากระบบ PSIS

          โดยยื่นคำขอและเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ตามที่ระเบียบกำหนด หากปรากฎว่า โรงเรียนไม่ยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หากพ้นกำหนดถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน โดยโรงเรียนต้องรับภาระชดเชยเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง เว้นแต่นักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนรายนั้นจะสละสิทธิ์เอง

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

โดยรวบรวมส่งแบบประเมิน ได้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Syndicate content