ข่าวประชาสัมพันธ์

  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

ประกาศและรายงานผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา(I-NET)

ประกาศและรายงานผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา(I-NET)  

http://www.niets.or.th/INET/AnnouncementWeb/Esa/StandardStatValuesByEsa.aspx?mi=3&smi=1

ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  รายบุคคล และรายโรงเรียน รายละเอียดคลิกที่นี่

  1. ระดับชั้น ป.6 (ประกาศผลสอบ วันที่ 28 มีนาคม 2559) 

  2. ระดับชั้น ม.3 (ประกาศผลสอบ วันที่ 29 มีนาคม 2559)

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559  ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.3o ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รายละเอียดดังนี้

1.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ รับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้สอนอิสลามศึกษาหรือวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554  

2.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รับสมัคร ตำแหน่ง ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

3.สถาบันศึกษาปอเนาะ รับสมัคร ตำแหน่ง โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ ประกาศรับสมัคร  ใบสมัคร 

การส่งผลงานเข้ารับ “รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช.” (OPEC AWARDS)

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการ “รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช.” (Office of the Private Education Commission : OPEC AWARDS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภายในสังกัด  
          สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบทราบและหากมีความประสงค์สมัครรับการประเมินคัดเลือกให้ส่งเอกสารหลักฐานมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ดังนี้
                 1.แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีลายมือชื่อผู้รับรองและเอกสารประกอบการประเมินจำนวน 4 ชุด
                 2.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้สมัครตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของด้านที่ขอรับการประเมินเฉพาะด้าน ไม่เกิน 50 หน้า  (ไม่รวมเอกสารหลักฐานหรือผลงานอื่นๆที่แนบมาประกอบการพิจารณา จำนวน 4 ชุด)  รายละเอียดเอกสารดำเนินการ คลิกที่นี่ 

สำรวจความสมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น โดยจะให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปีการศึกษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเห็นว่าเพื่อเป็นการเตรียมการในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำแบบสำรวจความสมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อเป็นสถานศึกษานำร่อง และได้ส่งแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมมาพร้อมเอกสารดังแนบ และจัดส่งให้วันที่ 18 พ.ย.58 โดยสถานศึกษาติดต่อสอบถามและส่งแบบสำรวจ ได้ที่

1.สถานศึกษาประเภทสามัญ ทางโทรศัพท์หมายเลข 022828651 ต่อ 316 โทรสารหมายเลข 022828651 E-mail : vachirvut@hotmail.com

2.สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ทางโทรศัพท์หมายเลข 022826597 ต่อ 328 ทางโทรสารหมายเลข 022817187 E-mail : somrakth@hotmail.co.th

รายละเอียดคลิกที่นี่ เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3

เทปบันทึก การถ่ายทอดสด พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ มอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่เมื่อ 27 ส.ค. 2015

ถ่ายทอดสด พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น. : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  https://youtu.be/AVqWImX6Rm0

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12  ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2546 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ได้ประกาศรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558 นััน  บัดนี้ การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ได้ดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2558 และดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558  ประกาศผลการสอบเทียบ

เอกสารประกอบการอบรม Brain Based Learning ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่

เอกสารประกอบการอบรม Brain Based Learning ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ 

Syndicate content