สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เบิกจ่ายเงินสวัสดิการประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อและยอดเงินได้ตามแจ้งสวัสดิการ